Referencie

Sledovanie vozidiel


logo Veolia Energia Slovensko, a. s.

Veolia Energia Slovensko, a. s.

Spoločnosť na Slovensku pôsobí od roku 1992. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu poskytujú efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia. Hlavnými činnosťami sú výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom, navrhovanie efektívnych energetických riešení a komplexná správa budov. V systéme majú monitorovaných viac ako 200 vozidiel. Zameriavajú sa na sledovanie polohy vozidla a kontrolu PHM.

logo eustream, a.s.

eustream, a.s.

Základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy. Prevádzkujú v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť zemného plynu. Monitorovacie jednotky majú osadené na 280 kusoch rôznych typoch vozidiel a pracovnej techniky. Ich prioritou je sledovanie pohybu a vyhodnocovanie spotreby vozidiel. Pre spoločnosť Eustream bol programovaný konvertor na automatické vytváranie užívateľov + ich práv na vozidlá, podľa informačného systému SAP.

logo Falck Záchranná a.s.

Falck Záchranná a.s.

Je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. V systéme WEBDISPEČINK monitorujeme flotilu väčšiu ako 330 vozidiel. V systéme využívajú sledovanie dodržiavania rýchlostných limitov, štýlu jazdy, spotrebu PHM, a používanie majákov. Pre spoločnosť Falck bol špeciálne naprogramovaný hromadný report štýlu jázd vodičov, ktorý je zasielaný automaticky mailom na konkrétne osoby. Zvláštnosťou vyhodnocovania štýlu jazdy v tejto spoločnosti je rozlišovanie zapnutých a vypnutých majákov a sirén, kedy sa štýl jazdy nevyhodnocuje.

logo EMPIRIA PIEŠŤANY, s.r.o.

EMPIRIA PIEŠŤANY, s.r.o.

Už od roku 1991 je Empiria stabilným partnerom slovenských inštalatérov. Viac ako 1500 realizačných firiem v oblasti voda, kúrenie, plyn, sanita, obklady a dlažby patrí k spokojným zákazníkom 8 veľkoobchodných predajní, siete samoobslužných predajní Empiria Express a 7 kúpeľňových štúdií Lefresh od Bratislavy až po Košice. Hlavným sídlom spoločnosti sú Piešťany. Monitorujeme zmiešaný vozový park. Využívajú vzdialené sťahovanie tachografov pri nákladných vozidlách a ich vozový park ďalej dopĺňajú osobné vozidlá a vysokozdvižné vozíky.

logo HYZA

HYZA

Spoločnosť HYZA a.s. patrí k najväčším a najmodernejším spracovateľom a výrobcom hydiny a hydinových mäsových výrobkov nielen na Slovensku ale aj v Európe. HYZA a.s. priamo zamestnáva viac ako 900 zamestnancov a tiež podporuje zamestnanosť v regióne na slovenských hydinových farmách a v poľnohospodárstve. Ich vozový park tvoria predovšetkým rozvozové vozidlá do 3,5 t v počte cez 70 ks. Systém WEBDISPEČINK využívajú hlavne k sledovaniu pohybu vozidiel a výpočtu diét pre vodičov a taktiež na prepojenie s optimalizačným systémom plánovania Rinkai. Vďaka tomuto prepojeniu sú schopný kontrolovať, či všetky ich vozidlá stihli byť na vykládkach v danom časovom okne a či náhodou niektorú vykládku nevynechali.

logo ŽP EKO QELET a.s.

ŽP EKO QELET a.s.

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. patrí medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú výkupom a spracovaním oceľového šrotu, farebných kovov a starých vozidiel. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V súčasnosti spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. úspešne podniká hlavne v lokalitách západného, stredného a južného Slovenska, ktoré má pokryté sieťou v celkovom počte 39 zberných miest, ktoré sú rozčlenené na strediská a zberne. Pre túto spoločnosť monitorujeme pestrý vozový park pozostávajúci z osobných, nákladných, pracovných strojov (napr. nakladače, nožnice, hydraulické ruky...). Veľkosť vozového parku je približne 140 kusov techniky na ktorej taktiež využívajú systém autorizovaného tankovania – Fuelomat.

logo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Zabezpečuje prívod pitnej vody do domácností. WEBDISPEČINK má osadený na zmiešanom vozovom parku, ktorý tvoria osobné, nákladné vozidlá a mechanizácie. Celkový počet sledovaných vozidiel je viac ako 330 kusov. Na nákladných a technologických vozidlách sú externé palivové sondy a snímanie rôznych vstupov ako čerpadlo, výveva, recykler a pod. na základe ktorých je možno porovnávať pri práci normovanú spotrebu vozidla so skutočnou.

logo KAS, a.s.

KAS, a.s.

Spoločnosť KaS, a.s. patrí medzi najväčších producentov a spracovateľov prírodného kameniva, štrkopieskov a dolomitov. Zároveň pre svojich partnerov ponúka recykláciu a uskladnenie stavebnej sute, nákladnú dopravu, prenájom stavebných strojov a zariadení, predaj technických plynov a predaj širokého sortimentu výrobkov v balení pre maloobchod, na hnojenie a ako okrasné kamenivo na záhradnú architektúru. Monitorovaných majú približne 30 kusov prevažne osobných vozidiel. Monitoring im slúži hlavne k tvorbe knihy jázd.

logo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Zabezpečuje prívod pitnej vody do domácností. WEBDISPEČINK má osadený na zmiešanom vozovom parku, ktorý tvoria osobné, nákladné vozidlá a mechanizácie. Celkový počet sledovaných vozidiel je viac ako 330 kusov. Na nákladných a technologických vozidlách sú externé palivové sondy a snímanie rôznych vstupov ako čerpadlo, výveva, recykler a pod. na základe ktorých je možno porovnávať pri práci normovanú spotrebu vozidla so skutočnou. V systéme majú vytvorený vlastný číselník, ktorý využívajú ku kontovaniu jázd a následne sú tieto dáta prenášané do ekonomického softwaru Softip.

logo ŽP EKO QELET

ŽP EKO QELET

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. patrí medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú výkupom a spracovaním oceľového šrotu, farebných kovov a starých vozidiel. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V súčasnosti spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. úspešne podniká hlavne v lokalitách západného, stredného a južného Slovenska, ktoré má pokryté sieťou v celkovom počte 39 zberných miest, ktoré sú rozčlenené na strediská a zberne. Pre túto spoločnosť monitorujeme pestrý vozový park pozostávajúci z osobných, nákladných, pracovných strojov (napr. nakladače, nožnice, hydraulické ruky...). Veľkosť vozového parku je približne 140 kusov techniky na ktorej taktiež využívajú systém autorizovaného tankovania – Fuelomat.

logo Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Spoločnosť vznikla 21. 12. 2004 z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania a údržby vodovodov a kanalizácií. Systém WEBDISPECINK majú prepojený s ekonomickým softwarom Softip v ktorom tvoria príkazy k jazdám vozidiel a následne po ich uskutočnení sa k nim doťahujú najazdené dáta. V systéme sledujeme 120 vozidiel.

logo MOREAU AGRI, spol. s r.o.

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Sú oficiálny zástupca výrobcov poľnohospodárskej a stavebnej techniky, ktorý sa zaoberá predajom a servisom. Systém WEBDISPEČINK využívajú na strediskách v Maduniciach a Želiezovciach, kde sledujú spoločne viac ako 350 kusov techniky. Na vozidlách, ktoré sú súčasťou prenájmu vzdialene sledujú odpracované motohodiny, aby následne mohli realizovať pravidelné servisy, na ktoré ich upozorňuje nástroj ÚLOHY.

logo Oravská vodárenská spoločnosť a.s.

Oravská vodárenská spoločnosť a.s.

Je vodárenská spoločnosť s bohatými skúsenosťami z prevádzkovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ďalej len ČOV). Okrem týchto hlavných činností vykonáva celú škálu činností, ktoré sú vymedzené v predmete podnikania spoločnosti. V roku 2005 spoločnosť oslávila 35 výročie existencie. Je nastupujúcou spoločnosťou Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 07. 09. 2006. V rámci WEBDISPEČINKu máme monitorovaných viac ako 60 kusov techniky, kde sledujeme vyťaženie strojov a osobných vozidiel ich spotrebu a nazbierané údaje ďalej prenášame do IS Softip profit.

logo ENERGYCO, s.r.o.

ENERGYCO, s.r.o.

Spoločnosť ENERGYCO, s.r.o. bola založená 17.11.1999 s cieľom vytvoriť bezprostredný kontakt so zákazníkmi a prispieť v rámci malého a stredného podnikania k rozvoju regiónu s udržaním vyprodukovaných zdrojov v mieste ich tvorby. Predmetom činnosti je hlavne výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky pre: tlakové zariadenia, plynové zariadenia a zdvíhacie zariadenia montáž, opravy a skúšky parných a plynových turbín. WEBDISPEČINK využívajú k sledovaniu polohy rôznych pracovných strojov ako sú desty, vysokozdvižné vozíky, manipulátori a pod.

logo Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Spoločnosť bola založená dňom 07.01.2003. Jej hlavným predmet podnikania je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti a odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejných kanalizácii v danej územnej pôsobnosti. V systéme sledujeme 100 členný vozový park, kde sa zameriavajú na vyhodnocovanie nákladov na pohonné látky a tvorbu knihy jázd.

logo Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hlavnými činnosťami sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami. V systéme WEBDISPEČINK majú zmiešaný vozový park s počtom vozidiel 46. Systém využívajú hlavne pre potreby tvorby knihy jázd, ktorú následne dopĺňajú účelom jazdy z vlastného číselníka a prenášajú všetky tieto údaje do ekonomického softwaru Softip.

logo FCC Slovensko, s. r. o.

FCC Slovensko, s. r. o.

Na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov. K dispozícii má rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné recyklačné a zhodnocovacie prevádzky spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami. V systéme WEBDIPEČINK monitorujeme viac ako 100 kusov vozidiel a techniky. Sledujú vyťažiteľnosť vozidiel a kontajnerov pri ktorých sledujú ich rozmiestnenie na území Slovenska a dátumy ich zvozov.

logo Mestské služby Nitra

Mestské služby Nitra

Starajú sa o čistotu a údržbu mesta. V systéme majú 37 vozidiel, kde sledujú ich nasadenie počas pracovnej doby a sledujú výkon týchto vozidiel. Ich vozový park tvoria rôzne údržbové stroje ako zametače, posýpače, atď. a osobné vozidlá.

logo Technické služby mesta Levoča

Technické služby mesta Levoča

Je príspevková organizácia, ktorá bola zriadená ku dňu 01.07.1996. V systéme monitorujeme rôzne typy strojov, určených na údržbu a starostlivosť o čistotu mesta. Na strojoch aktívne sledujú ich miesto nasadenia a vyťaženie v rámci pracovnej doby.

logo Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta. V systéme monitorujeme 18 rôznych typov strojov, učených na údržbu a starostlivosť o zeleň mesta. Na strojoch aktívne sledujú ich miesto nasadenia a vyťaženie v rámci pracovnej doby.

logo Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

V rámci systému WEBDispečink sledujú nasadenie a využitie 20-členného vozového parku, pozostávajúceho zo strojov a osobných vozidiel, ktoré obsluhujú zamestnanci v teréne. Naše prostredie využívajú k evidencii nákladov na prevádzku vozového parku.

logo TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia

Je mestská príspevková organizácia, ktorá sa stará o údržbu a technickú správu mesta. V systéme sledujú priebeh práce pomocou pripojených vstupov ako napríklad nakladanie odpadu zo smetných nádob, činnosť čerpadla pri čistení kanalizácií a pod. Zaujímavosťou je aktívny prístup do systému WEBDISPEČINK priamo zo stránky technických služieb priamo pre občanov mesta.

logo MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

Vznikol v roku 1992 ako príspevková organizácia Mesta Čadca so štatútom právnická osoba s právnou subjektivitou. Medzi hlavné činnosti organizácie patria výstavba, oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, schodov v meste Čadca, zimná údržba miestnych komunikácií chodníkov, verejných priestranstiev, schodov v meste Čadca, vykonávanie údržby, výmeny, výstavby dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Čadca. Ich vozový park v našom systéme tvorí komunálna technika, ktorá sa stará o čistotu mesta.

logo Slovenské farmárske, družstvo

Slovenské farmárske, družstvo

Združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodária na viac ako 25 000 ha v rôznych podmienkach – od trnavskej tabule, cez krupinskú planinu, až po ekologické liptovské pasienky. Sú lídrami v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. Poskytujú komplexný servis s cieľom modernizácie, posilnenia a rozvoja partnerských podnikov. Vo WEBDISPEČINKU monitorujeme pohyb cez 200 kusov poľnohospodárskej techniky a viac ako 300 kusov poľnohospodárskeho náradia.

logo KLAS, s.r.o.

KLAS, s.r.o.

Spoločnosť KLAS Holding je súbor 19 obchodných spoločností a družstiev, ktoré obhospodaruje takmer 17 000 ha pôdy. Pôsobia v oblasti agropodnikania, najmä na strednom Slovensku a ich štruktúra je rozdelená do 5 divízií. Monitorujeme zhruba 90 strojov a cez 150 ks náradia. Systém WEBDISPEČINK majú prepojený na informačný systém AGROCONT od spoločnosti ISAT.

logo Poľno SME, s.r.o.

Poľno SME, s.r.o.

Existuje ako nástupnícka organizácia bývalého Štátneho majetku, š.p. Palárikovo od decembra 1996. Poľno SME, s.r.o. Palárikovo hospodári na výmere 3500 ha poľnohospodárskej pôdy a zamestnáva 60 zamestnancov. Vo výrobnom i sociálnom programe je úzko prepojené so sesterskými firmami: Agrodružstvo TP, s.r.o. Palárikovo, Poľnohospodárske družstvo Palárikovo a AG H-N, s.r.o. Nevidzany. Vo WEBDISPEČINKU monitorujeme viac ako 60 strojov a osobných vozidiel kde sledujeme efektivitu využívania vozidiel a strojov. Spoločnosť využíva systém autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo AGROMAČAJ a.s.

AGROMAČAJ a.s.

Je poľnohospodárska firma patriaca rodine Mačaj ktorá hospodári na pôde v okolí obce Kráľová pri Senci už päť generácií. Dnes hospodária na 1700 ha pôdy v katastroch obcí Kráľová pri Senci, Krmeš, Kostolná pri Dunaji, Malí Šúr, Hurbanová Ves, Nový Svet, Réca, Pusté Uľany. Monitorujú viac ako 50 strojov a osobných vozidiel. Využívajú systém autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV

Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov vzniklo v roku 1955. V roku 1976 sa zlúčilo s družstvom Chtelnica a Nižná. V roku 1991 došlo znova k rozdeleniu družstiev a od tejto doby družstvo Dolný Lopašov pracuje samostatne pod vedením predsedníčky Mgr. Jany Šmachovej. Družstvo má 100 členov, ktorým sú každoročne vyplácané podiely zo zisku. V súčasnej dobe na družstve pracuje 47 zamestnancov. Družstvo hospodári na výmere 1491 ha pôdy. V systéme WEBDISPEČINK sledujú prácu vykonávanú na pôdnych celkoch, monitorovanú 35 kusmi techniky a 62 kusmi náradia.

logo Agro Ostrov, s.r.o.

Agro Ostrov, s.r.o.

Pôsobí v oblasti východného Slovenska so sídlom v Bardejove. Spoločnosť sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou a obchodnými činnosťami s ňou spojenými. V systéme máme monitorovaných 50 ks strojov a 60 ks náradia. Okrem iného naše dcérske spoločnosti monitorujú cez systém WEBDISPEČINK ďalších cca 100 osobných a nákladných motorových vozidiel.

logo CO.BE.R. spol. s.r.o.

CO.BE.R. spol. s.r.o.

Spoločnosť bola založená 27.februára 1995. Hlavná činnosť firmy je obchod s hospodárskymi zvieratmi po celej európe s hlavnými trhmi Taliansko, Maďarsko, Chorvátsko a obchod s poľnohospodárskymi komoditami. Spoločnosť od svojho vzniku založila 13 partnerských - dcérskych firiem navzájom sa doplňujúcich v oblasti hlavných činnosti. V systéme WEBDISPEČINK sledujú nasadenie a využitie 30 kusov strojov.

logo Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

Nachádza sa v okrese Partizánske na západnom Slovensku. Zaoberajú sa prevažne rastlinnou výrobou v rámci ktorej v systéme WEBDISPEČINK sleduje využitie 40 ks strojov. Spoločnosť PD Chynorany ma takisto nainštalovaný autorizovaný výdaj PHM cez systém Fuelomat a tieto dva systémy si každý deň automaticky vymieňajú dáta pre uľahčenie práce.

logo STD DONIVO a.s.

STD DONIVO a.s.

Bola založená ako rodinná firma a momentálne ja najväčšou dopravnou spoločnosťou na Slovensku s viac ako 900 zamestnancami. Disponuje flotilou o počte 560 vlastných vozidiel. V rámci systému WEBDISPEČINK využívajú Drivecheck – hodnotenie jazdného štýlu vodiča, vzdialené vyčítanie a archivovanie tachografu a aplikáciu WD FLEET slúžiacu k plánovaniu prepráv.

logo B.T. Transport s.r.o.

B.T. Transport s.r.o.

Bola založená v roku 2003 a aktuálne disponuje flotilou väčšou ako 300 ťahačov s cieľom poskytovať služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Systém WEBDISPEČINK majú prepojený s dopravným softvérom SPED od spoločnosti APK Software. Toto prepojenie slúži ku generovaniu elektronickej STAZKY pomocou tabletov.

logo C.S. CARGO Slovakia a.s.

C.S. CARGO Slovakia a.s.

Ponúka svojim zákazníkom komplexné logistické riešenia opreté o vlastné IT technológie. V súčasnosti skupina C.S.CARGO pôsobí v troch európskych krajinách (v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku). Patrí medzi najvýznamnejšie subjekty slovenského dopravného a logistického trhu. WEBDISPEČINK majú na zmiešanom vozovom parku, kde monitorujú osobné vozidlá, nákladné vozidlá + samostatné plachtové návesy.

logo MAYER TRANSPORT, spol. s r.o.

MAYER TRANSPORT, spol. s r.o.

Spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami tvorí silný medzinárodný celok na trhu dopravných a distribučných služieb. V súčasnosti poskytuje zamestnanie vyše 100 pracovníkom a vlastní viac ako 100 vozidiel rôznych kategórií. Systém WEBDISPEČINK majú prepojený s programom HELIOS od spoločnosti ASSECO Solutions, kde plánujú prepravy a následne ich odosielajú do tabletov vo vozidlách.

logo IMI SPED, spol. s r.o.

IMI SPED, spol. s r.o.

Výhradne slovenská spoločnosť, ktorá je členom skupiny IMI. Od svojho vzniku sa zaoberá vykonávaním medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy s vlastným vozovým parkom. V systéme WEBDISPEČINK využívajú on-line sledovanie polohy vozidiel a kontrolujú spotrebu PHM externými hladinomermi.

logo ALL - TRANS s.r.o.

ALL - TRANS s.r.o.

Zameriava sa hlavne na prepravu voľne ložených materiálov sklápacími návesmi, cisternovými návesmi a návesmi walkingfloor. Prepravovanými komoditami sú poľnohospodárske produkty, alternatívne palivá (drevoštiepka, pelety, triedené odpady na ďalšie spracovanie), produkty pre stavebníctvo, ADR materiály. Systém WEBDISPEČINK majú osadený na 80 vozidlách značiek VOLVO a SCANIA. Tieto vozidlá sú vybavené aj externými hladinovými sondami, ktoré slúžia k presnému sledovaniu stavu PHM v nádrži.

logo NAD MARTIN, s.r.o.

NAD MARTIN, s.r.o.

Firma vykonáva obchodnú činnosť, dopravu a zasielateľstvo, poskytuje opravárenskú činnosť v autodoprave, ponúka strážené parkovisko, čerpanie pohonných hmôt za výhodné ceny a skladovanie v priestoroch firmy. V systéme WEBIDPEČINK majú monitorovaných viac ako 80 vozidiel. Systém využívajú prioritne k sledovaniu polohy vozidiel a zozbierané údaje ako podklady k diétam.

logo CEDULA s.r.o.

CEDULA s.r.o.

Pôvodne firma poskytovala len dopravné služby, v súčasnosti je to aj skladovanie tovaru vo vlastných skladových priestoroch. Firma sa zaoberá medzinárodnou prepravou tovaru. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava sú Dánsko, Nemecko, Česká republika a Rakúsko, v menšej miere Poľsko a Maďarsko. V systéme WEBDISPEČINK využíva alarmové správy z vytvorených vlastných miest, ktoré slúžia ako upozornenie návštevy zadefinovaného miesta.

logo Združenie agropodnikateľov, družstvo

Združenie agropodnikateľov, družstvo

Hospodári na výmere 5 570 ha pôdy so zameraním na pestovanie obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín. Družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy. Odvetvia živočíšnej výroby sú zamerané na chov kráv s trhovou produkciou mlieka. Chov ošípaných je zameraný na produkciu bravčového mäsa. Aktuálne využívajú systém Fuelomat na celom vozovom parku. Na vozidlá prenášajú náklady do WEBDISPEČINKU.

logo Poľno SME, s.r.o.

Poľno SME, s.r.o.

Existuje ako nástupnícka organizácia bývalého Štátneho majetku, š.p. Palárikovo od decembra 1996. Poľno SME, s.r.o. Palárikovo hospodári na výmere 3500 ha poľnohospodárskej pôdy a zamestnáva 60 zamestnancov. Vo výrobnom i sociálnom programe je úzko prepojené so sesterskými firmami: Agrodružstvo TP, s.r.o. Palárikovo, Poľnohospodárske družstvo Palárikovo a AG H-N, s.r.o. Nevidzany. Vo WEBDISPEČINKU monitorujeme viac ako 60 strojov a osobných vozidiel kde sledujeme efektivitu využívania vozidiel a strojov. Spoločnosť využíva systém autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo AGROMAČAJ a.s.

AGROMAČAJ a.s.

Je poľnohospodárska firma patriaca rodine Mačaj ktorá hospodári na pôde v okolí obce Kráľová pri Senci už päť generácií. Dnes hospodária na 1700 ha pôdy v katastroch obcí Kráľová pri Senci, Krmeš, Kostolná pri Dunaji, Malí Šúr, Hurbanová Ves, Nový Svet, Réca, Pusté Uľany. Monitorujú viac ako 50 strojov a osobných vozidiel. Využívajú systém autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

Pôsobiace v oblasti Zlatých Moraviec ktoré monitorujú približne okolo 25 kusov vozidiel a techniky, na ktorých sledujú hlavne pohyb, históriu pohybu, spotreby – kde využívajú aj prepojenie na systéme autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo MATEX, s.r.o.

MATEX, s.r.o.

Svoju poľnohospodársku činnosť začali v roku 2000. Od samotného vzniku sa zaoberajú množením osivárskych plodín. Vlastnú licenciu na výrobu a predaj osív získali v roku 2005. Sublicenčne množia, spracovávajú a expedujú osivá repky ozimnej, pšenice ozimnej a sóje fazuľovej. V súčasnosti spoločnosť hospodári už na výmere 1850 ha a vybudovali technologickú základňu výroby osív na špičkovej úrovni. Vďaka ich pestovaniu na vlastných poliach, cez ich zber a finálne spracovanie vedia garantovať maximálnu kvalitu. Systém autorizovaného výdaja PHM sme pre túto spoločnosť inštalovali koncom roka 2017.

logo PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo

PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo

Družstvo vzniklo 17.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev :Brezolupy, Nedašovce, Pravotice a Vysočany . o zlúčení dosiahla výmera obhospodarovanej pôdy 1700 ha. Družstvo sa v rastlinnej výrobe venovalo pestovaniu obilia, zemiakov, cukrovej repy, kukurice. V živočíšnej výrobe to bol chov hovädzieho dobytka plemena Slovenský strakatý dobytok, chov ošípaných kde bol šľachtiteľský a rozmnožovací chov Bielej ušľachtilej ošípanej. V systéme monitorujeme približne 20 kusov poľnohospodárskej techniky na ktorej majú osadený aj systém autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo ŽP EKO QELET

ŽP EKO QELET

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. patrí medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú výkupom a spracovaním oceľového šrotu, farebných kovov a starých vozidiel. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V súčasnosti spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. úspešne podniká hlavne v lokalitách západného, stredného a južného Slovenska, ktoré má pokryté sieťou v celkovom počte 39 zberných miest, ktoré sú rozčlenené na strediská a zberne. Pre túto spoločnosť monitorujeme pestrý vozový park pozostávajúci z osobných, nákladných, pracovných strojov (napr. nakladače, nožnice, hydraulické ruky...). Veľkosť vozového parku je približne 140 kusov techniky na ktorej taktiež využívajú systém autorizovaného tankovania – Fuelomat.

logo Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

Nachádza sa v okrese Partizánske na západnom Slovensku. Zaoberajú sa prevažne rastlinnou výrobou v rámci ktorej v systéme WEBDISPEČINK sleduje využitie 40 ks strojov. Spoločnosť PD Chynorany ma takisto nainštalovaný autorizovaný výdaj PHM cez systém Fuelomat a tieto dva systémy si každý deň automaticky vymieňajú dáta pre uľahčenie práce.

logo FRAIKIN SLOVAKIA s.r.o.

FRAIKIN SLOVAKIA s.r.o.

Je nadnárodná spoločnosť, ktorá je na Slovensku lídrom v oblasti prenájmu nákladných a úžitkových vozidiel. Ich klientmi sú firmy a inštitúcie, ktoré každý deň využívajú automobilovú dopravu. Vďaka riešeniam, klienti optimalizujú svoje prevádzkové náklady a šetria čas. Majú v systéme vozový park väčší ako 300 vozidiel, skladajúcich sa z dodávok, ťahačov atď. Každý zo zákazníkov spoločnosti Fraikin dostáva prístup do WEBDISPEČINKU, kde môže sledovať svoje zapožičané vozidlá.

logo Marian Šupa

Marian Šupa

Firma Marián Šupa pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. Od začiatku svojej existencie sa zaoberá predajom malej poľnohospodárskej techniky pre záhradu, les a komunálnu sféru. Výhradný dovozca japonských profesionálnych traktorov a strojov Kubota. Systém WEBDISPEČINK využívajú predovšetkým na sledovanie strojov v dlhodobom prenájme.

logo VEDOS, s.r.o.

VEDOS, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2010. Radí sa medzi mladé, ambiciózne, ale hlavne spoľahlivé spoločnosti v oblasti nákladnej prepravy a skladovania. Svoju logistiku zamerala hlavne na prepravu mrazených a chladených výrobkov, ovocia a zeleniny. V systéme WEBDISPEČiNK majú aktívnych takmer 60 vozidlových jednotiek, ktorými sledujú pohyb nielen ťahačov, ale aj chladiarenských návesov, tzv. friga. V nich sledujú spotrebu PHM pomocou externých sond, teplotu v chladiarenskej časti rozdelenú na 2 komory, načo sú využívané teplotné čidlá a snímanie otvárania a zatvárania dvier nákladového priestoru.

logo Falck Záchranná

Falck Záchranná

Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. V systéme WEBDISPEČINK monitorujeme flotilu väčšiu ako 330 vozidiel. V systéme využívajú sledovanie dodržiavania rýchlostných limitov, štýlu jazdy, spotrebu PHM, a používanie majákov. Pre spoločnosť Falck bol špeciálne naprogramovaný hromadný report štýlu jázd vodičov, ktorý je zasielaný automaticky mailom na konkrétne osoby. Zvláštnosťou vyhodnocovania štýlu jazdy v tejto spoločnosti je rozlišovanie zapnutých a vypnutých majákov a sirén, kedy sa štýl jazdy nevyhodnocuje.

logo MOREAU AGRI, spol. s r.o.

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Sú oficiálny zástupca výrobcov poľnohospodárskej a stavebnej techniky, ktorý sa zaoberá predajom a servisom. Systém WEBDISPEČINK využívajú na strediskách v Maduniciach a Želiezovciach, kde sledujú spoločne viac ako 350 kusov techniky. Na vozidlách, ktoré sú súčasťou prenájmu vzdialene sledujú odpracované motohodiny, aby následne mohli realizovať pravidelné servisy, na ktoré ich upozorňuje nástroj ÚLOHY.

logo FCC Slovensko, s. r. o.

FCC Slovensko, s. r. o.

Na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov. K dispozícii má rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné recyklačné a zhodnocovacie prevádzky spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami. V systéme WEBDIPEČINK monitorujeme viac ako 100 kusov vozidiel a techniky. Sledujú vyťažiteľnosť vozidiel a kontajnerov pri ktorých sledujú ich rozmiestnenie na území Slovenska a dátumy ich zvozov.